tìm từ bất kỳ, như là thot:

superhero like chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?