Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

supreme supa dupa dank chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?