tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
just like "sure" but better, instead of words like "shizzle"
"For surezy, dude, any time!"
viết bởi Keatz 07 Tháng mười, 2004