tìm từ bất kỳ, như là tbt:

surpress chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?