tìm từ bất kỳ, như là porb:

susted. sustenance chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?