tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A musty-smelling, nasty vagina.
"Damn, Stacy's mom had such a swampy clam"
"Yo this bitch had a swampy clam"
viết bởi Clitman 10 Tháng ba, 2014