tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
noun, like "shorty" (for girlfriend) but denotes someone particulary stunning, like a model, from swan.
Check out swansy, over there.
viết bởi tally-quacker 13 Tháng một, 2005