tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Boobs, breasts, tits, etc.
Did you see that chick? Her sweater bunnies were hopping tonight.
viết bởi Jilina 22 Tháng chín, 2005