tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

sweet aroma chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?