tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
poop, fecal matter, dumpzinni, crap justice
damn ej that sweet brown cash is streakin up the toilet bowl.
viết bởi tra hugh, ton hammock, and ed wimb 03 Tháng tám, 2005