tìm từ bất kỳ, như là wyd:

sweet. antonyms: lame chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?