tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
The sweetest you can possible get.
Charlie my amazingg boyfriend is the sweetestest:)
viết bởi kkgr 04 Tháng năm, 2010