tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Way better than sweet. Like the candy.
Kicks Royal Ass!
Dude that movie was sweetish fish.
viết bởi Alex Barber 02 Tháng tám, 2006

Words related to sweetish fish

candy fish phish swedish sweet