tìm từ bất kỳ, như là plopping:

swinging on old tom jones chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?