tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:

swords of steel chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?