tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

sympathetic thrusting chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?