Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

syn: blow job,fellatio,head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?