tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

syn: chopped chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?