tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

syn: imp, scamp, monkey, rascal, rapscallion, scalawag chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?