tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

syn. extremly sound pontification chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?