tìm từ bất kỳ, như là smh:

synonym whoop ur butt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?