tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

synonym: tryna hide info chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?