tìm từ bất kỳ, như là bae:

synonyms might be: head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?