tìm từ bất kỳ, như là tribbing:

synonyms might be: head chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?