Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là pussy:

synonyms: fat chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?