Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

synonyms: gross chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?