tìm từ bất kỳ, như là swoll:

synonyms- hostile chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?