tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Suck your own cock.
Other: "fuck you, smc!"
You: "No, fuck you and syoc!"
viết bởi Ishatonyou 12 Tháng năm, 2010