tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

t swizlle chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?