tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:
 
1.
turnt up
We was t'd up last night!
viết bởi R19 14 Tháng tư, 2014