tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
kyrby figure flipping 2 middle fingers
t(>.<t) f*ck you @$$hole
viết bởi Josue Rivera 09 Tháng năm, 2005