tìm từ bất kỳ, như là ethered:

tabori(japanese) 2 person chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?