tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
taking a shit wipe my ass
haha i just had to take a aaron and wipe my sally mother fucker!!
viết bởi mickel098 19 Tháng năm, 2012