tìm từ bất kỳ, như là thot:

take a hike mike chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?