tìm từ bất kỳ, như là fleek:

take it out on someone's hide chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?