tìm từ bất kỳ, như là rimming:

take me down to funky town chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?