Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

take my 2 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?