tìm từ bất kỳ, như là ethered:

taking it up the butt chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?