tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
1. (Noun) A created word with no meaning. (Verb) The act of creating a word not yet exsisted.

2. (Noun) Sex. (Verb) Having Sex.
Dude, I love to taliflidus with that girl.
viết bởi Dan Bode 10 Tháng tư, 2008