tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
best tampon ever to use
i going insert my tampax pearl
viết bởi xxHannah!!xxbitchxx 10 Tháng năm, 2010