tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Another way of saying something is cool, nice or something you like
mehn...that girl can tann...
this burger can tann
or..Mr O'Brein's Math class can't tann
viết bởi African Queen 26 Tháng tư, 2006