tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
tanness, a noun form of tan
Maybe he's Mexican, that would explain his tanninity.
viết bởi asdfgh jkliop 09 Tháng tư, 2007