tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

tape an aspirin to it chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?