Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

tarp-of-shame chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?