tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
1.Good-Bye
2.Ciao
3.Adios
4.See You Later
S:Catch you later Katy!
K:Okay Tatilamos!
viết bởi Tati 28 Tháng hai, 2005