tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
also known as tech-9, tek-9... it is one hell of a machine gun...
I blast his torso with teKK9..yeah! I sure did..
viết bởi teKK9er 13 Tháng tám, 2004