tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Teahead is British slang for a habitual user of cannabis.
Pass the puffer, you tea-head.
viết bởi j. zerusi 15 Tháng một, 2005
 
2.
Beat slang for someone who smokes a lot of marijuana.
The Mexican jooks were full of teaheads in those days.

viết bởi 23skidoo 22 Tháng một, 2009