Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

teasing kitty chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?