tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A female who is a hard core drug abuser. Often Heroine users.
Those cholas are gonna be tecatas in about 10 years.
viết bởi <3 jUsTiNa 13 Tháng tư, 2006