tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Someone who doesn't text, twitter or facebook...
I'm a technoloser, I don't text, twitter or facebook.
viết bởi Sarge posting for Boopie 01 Tháng một, 2010