tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
the -ity version of tedious
"I am suffering from extreme tedidity"
viết bởi study buddies 03 Tháng năm, 2008